Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

МЕТОДИЧНИЙ кабінет

Методичний кабінет є структурним підрозділом ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету», який забезпечує високий навчально-методичний рівень організації освітнього процесу у закладі освіти відповідно до освітньо-професійних програм; здійснює заходи, спрямовані на впровадження сучасних досягнень педагогіки та новітніх освітніх технологій, та постійний контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних працівників

В своїй діяльності методичний кабінет керується:

Метою роботи методичного кабінету коледжу є:

  • Виконання вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти на засадах відповідності ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним освітнім стандартам, врахування і узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх заінтересованих стейкхолдерів.
  • Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти; визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, безперервного процесу набуття ними нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей, необхідних для професійної діяльності; підтримка у реалізації різних форм та напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Сприяння вдосконаленню застосування сучасної інформаційно-комунікаційної та інноваційної освітньої технології – системи електронного забезпечення навчання на платформі Moodle – з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, рівного доступу учасників освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів, формування сучасного відкритого електронного інформаційно-освітнього середовища Коледжу та набуття компетентностей студентами до роботи за фахом. 

Атестація педагогічних працівників
 

Портфоліо педагогічних працівників

Методична рада

Навчально-методичне
забезпечення освітнього
процесу в коледжі

THRIFT-BOX
сертифікатів

Електронні підручники
для загальноосвітньої підготовки

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК
освітянських термінів

Репозиторій освітніх цифрових ресурсів

Функції методичного кабінету:

  • моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, підвищення рівня психолого-педагогічної культури; розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Коледжу відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту»;
  • організація роботи з розробки освітньо-професійних програм відповідно до державних стандартів спеціальностей; мультимедійних програмно-методичних комплексів (курсів) з дисциплін в системі електронного забезпечення навчання дисциплін Moodle (програмне забезпечення, навчальні посібники нового покоління, електронні підручники, мультимедійні посібники, інтерактивні робочі зошити, навчальні відеофільми, аудіо- та відеолекції, тестові завдання тощо);. залучення педагогічних працівників Коледжу до розробки та впровадження електронних ресурсів в освітній процес;
  •  впровадження сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; 
  •  сприяння обміну досвідом між викладачами; вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі педагогічними працівниками Коледжу;
  •  створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі Коледжу, їх вивчення і розв’язання;
  •  організація взаємодії із закладами фахової передвищої освіти та структурними підрозділами ЗНУ з метою обміну досвідом.