Kaspersky 5 crack, Microsoft office 2010 crack of dawn paddlesports, Driver bluetooth acer 4732z, Penthouse 2014 magazine, Driver network card tp-link, Department tyler license driver, Epson tm-u220 vista driver, I download share, No reconoce la unidad de dvd windows vista, Red hot jam vol 359, The punisher velcro patch, Dishonored no cd fix, Traktor dj studio 3 deutsch patch

Нормативно-правові документи

 1.        Положення про ВСП “Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ”

 2.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВСП ЕПФК ЗНУ

 3.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВСП ЕПФК ЗНУ

 4.        Положення про педагогічну раду ВСП ЕПФК ЗНУ

 5.        Положення про методичну раду ВСП ЕПФК ЗНУ

 6.         ПОЛОЖЕННЯ про АДМІНІСТРАТИВНУ раду ВСП ЕПФК ЗНУ

 7.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВСП ЕПФК ЗНУ

 8.        Положення про відділення  у ВСП ЕПФК ЗНУ

 9.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ВСП ЕПФК ЗНУ

 10.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВСП ЕПФК ЗНУ

 11.        Положення про студентське самоврядування ВСП ЕПФК ЗНУ

 12.        ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 13.        Положення про освітньо-кар’єрний центр

 14.        Положення про центр кар’єрної підтримки

 15.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ  ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  у ВСП ЕПФК ЗНУ

 16.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 17.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 18.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ВСП ЕПФК ЗНУ

 19.     положення про Раду кураторів академічних груп

 20.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВСП ЕПФК ЗНУ

 21. Положення про облік використання робочого часу у ВСП ЕПФК

 1.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ у ВСП ЕПФК ЗНУ

 2.      ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВСП ЕПФК ЗНУ

 3.      Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП ЕПФК ЗНУ

 4.      Зміни до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП ЕПФК ЗНУ

 5.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ   ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 6.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 7.      Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у Всп ЕПФК ЗНУ

 8.      Положення про дуальну форму здобуття освіти у ВСП ЕПФК ЗНУ

 9.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ ВСП ЕПФК ЗНУ

 10.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОНН ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE У ВСП ЕПФК ЗНУ

 11.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ВСП ЕПФК ЗНУ

 12.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВСП ЕПФК ЗНУ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

 13.       ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 14.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ВСП ЕПФК ЗНУ

 15.      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 16.       ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ВИХОВНУ КОМІСІЮ ВСП ЕПФК ЗНУ

 17.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 18.        ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ У ВСП ЕПФК ЗНУ 

 19.  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТУ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 20.        ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ВСП ЕПФК ЗНУ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

 21.        Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту у ВСП ЕПФК ЗНУ

 22.        КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 23.        КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ВСП ЕФПК ЗНУ

 24.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАчА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИШОЇ ОСВІТИ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 25.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВСП ЕПФК ЗНУ

 26.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) У ВСП ЕПФК ЗНУ

 27.        ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ З АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП ЕПФК

 28.        ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК СТУДЕНТАМ

 29.        Основні засади функціонування української мови 

 30.        Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 31.        Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (згідно з ліцензійними умовами)